Programöversikt

Programmet är indelat i sex dagar fördelat på fyra moduler. De första tre modulerna ges under genomförs av universiteten, och den sista modulen är ett nätverksevent som under en heldag arrangeras av AI Sweden.

Conny Svensson, Head of AI Transofrmation, AI Sweden

Modulernas struktur och innehåll byggs på under de första fem dagarna för att ge en omfattande grundutbildning inom strategiskt AI-tänkande. Det sista evenemanget, som inbegriper presentationer av branschexperter inom AI Swedens utökade ekosystem, sammanför programdeltagare från hela Sverige för att nätverka och lära sig mer om viktiga AI-tekniker samt introducera deltagarna till ett ovärderligt nätverk av experter som utgör ett stöd i utvecklingen av strategier för att införa AI.

Syftet är inte är att du ska slutföra programmet som teknisk expert inom AI, utan syftet är att du ska förstå hur AI/maskininlärning kan transformera din strategi, värdeskapandet i din organisation och din verksamhets chanser till långsiktig hållbarhet.

Moduler:

AI for Executives-programmet är uppdelat i 4 moduler: AI och verksamheten; Strategisk AI; AI transformation; och Lärande och samarbete. För mer detaljerad information om varje modul, läs nedan.

Deltagarna introduceras för AI/maskininlärning och dess underliggande tekniker, möjligheter och begränsningar. Vi utforskar potentialen för AI genom att titta på de många datadrivna affärs- och industritillämpningar som har utvecklats under de senaste åren. Fokus i detta ligger på konkreta affärstrender och behov. Att acceptera framväxande tekniker och nyutvecklingar inom området är ett grundläggande krav för de som vill börja använda AI.

Utöver detta kommer deltagarna att få reflektera över vilken roll datastrategi har i deras organisationer och, nog så viktigt, vilka begränsningar och möjligheter som de nuvarande tillvägagångssätten medför. Vi kommer att diskutera viktiga frågor i samband med relationen mellan data och insikter, organisering av data, datatyper och hur man kan förstå data. Målet är att föra organisationerna från att vara datadrivna till att bli verkligt AI-inriktade. Deltagarna kommer snabbt att kunna bedöma var deras organisation befinner sig när det gäller att generera data, organisera data och driva strategier med hjälp av data.

Slutligen kommer vi i den första modulen också att titta på beslutsmodeller i befintliga organisatoriska processer/aktiviteter och hur dessa kan förbättras, och till och med transformeras, med hjälp av AI. Vi kommer att visa att strategiska val måste göras inom detta område och att deltagarna behöver vara fullt engagerade i aktiviteter som skapande av användningsfall, utvärdering och prioritering. I modulen presenteras ett tillvägagångssätt för ett sådant engagemang som ger ledarna tydlighet vid planering av data- och AI-strategier.

I den här modulen kommer vi att ta upp de långtgående konsekvenserna av AI/maskininlärning för verksamhetsstrategin och varför vi behöver ta oss bort från föreställningen att teknik är ett IT-problem. För som en ledare inom den svenska AI-rörelsen uttryckte det: ”AI är inte ett förmånsprogram.” Behovet för organisationer att anta en strategisk process för införande av AI samtidigt som de förblir öppna för osäkerhet och utforskande är mycket viktigt – att balansera effektivitet med anpassningsförmåga är nämligen en grundförutsättning för strategisk AI-användning.

Utöver den första programmodulen och dess fokus på hur våra organisationer kan förbättras idag, kräver denna modul att deltagarna överväger framtiden för sina branscher, de produkter och tjänster som kommer att efterfrågas och hur värde kommer att skapas. För många organisationer kommer det att bli nödvändigt att ompröva befintliga idéer om konkurrens och gå mot mer nätverksbaserade samarbetsformer – i vissa fall kommer faktiskt hela ekosystem att behöva utvecklas.  Naturligtvis kommer detta att få enorma konsekvenser för organisationsdesign.

Utifrån ett strategiskt perspektiv kommer deltagarna att lära sig förstå vilka som är de möjliggörande faktorerna respektive hindren för att införa AI i sina organisationer. Att integrera AI i verksamhetsstrategin kräver att ledarna engagerar sig i de möjligheter som avancerade tekniker medför, inte bara för att skapa effektivitet i befintliga affärsmodeller, utan för att transformera värdeerbjudanden från grunden. Att integrera AI i strategin och i organisationen som helhet är inte lätt, och deltagarna kan dra fördel av erfarenheter från andra som redan har gjort sådana övergångar. De kommer också att kunna identifiera vilka förmågor som behöver utvecklas för att sådana initiativ ska bli framgångsrika i framtiden.

Kort sagt kommer deltagarna att få reflektera över hur redo deras organisationer är för att införa AI, både intuitivt och genom utvärderingar. De måste göra en rimlighetsbedömning av sin utvärdering tillsammans med andra i sin organisation för att stödja sina antaganden och underlätta framtida anpassningar. I modulen kommer vi också att titta på AI:s påverkan på organisatorisk design, organisationsförändringar och förändringsledarskap, och vi kommer särskilt att titta på de förmågor som krävs av individen och organisationen för att underlätta en framgångsrik AI-transformation i organisationen

Den tredje modulen sammanför teman för de två första sessionerna och handlar i praktiken om att gå vidare i våra organisationer, ha en tydlig strategisk förståelse för de frågor som står på spel och säkerställa det långsiktiga stöd som krävs för AI-transformation. Vi fokuserar på transformationsmöjligheterna för, affärsmodeller och organisatorisk design, och framför allt på att utveckla de förutsättningar och förmågor som krävs för AI-transformation.

Deltagarna kommer att diskutera de verkliga kostnaderna för AI-transformation och reflektera över den tid som krävs för att leverera en meningsfull förändring. Det är viktigt att utforma en övertygande affärsstrategi och fundera över hur man kan inrätta ett program för att ta hand om det sannolika motståndet över tid. Beslutsfaktorer som resurser, partnerskap, konkurrens jämfört med samarbete, användning av ekosystem, AI-faktorer och rollen för aktiva förändringsagenter är mycket viktiga för alla sådana analyser. Lika viktigt är en ärlig bedömning av om en ledar- eller följarstrategi är lämpligast för organisationen i fråga. I den här modulen reflekterar vi också över lagstiftningens utveckling, och frågor om personlig och yrkesmässig etik vid införande och implementering av AI. I korthet kommer den här modulen att sammanställa programmets kärnteman och presentera ett holistiskt, systematiskt tillvägagångssätt för tillämpad AI i de deltagande organisationerna – en färdplan och en startpunkt för framtida strategisk AI-användning.

Den fjärde modulen arrangeras av AI Sweden och är en möjlighet för deltagarna att träffas och diskutera AI-utmaningar med deltagare från andra organisationer runt om i Sverige. Modulen kommer att ge djupgående kunskap om viktiga områden som språkteknologier, edge learning osv. Dagen kommer att innehålla presentationer av AI Sweden och industripartners som introducerar deltagarna för det utökade nätverket för AI-ekosystemet i Sverige. Det här ekosystemet har regionala noder och kan underlätta införandet av AI genom kunskapsspridning och introduktioner för andra som är aktiva inom liknande områden. Modulen utgör visserligen den sista dagen av programmet AI for Executives, men den är utformad som startpunkten på en fortlöpande och långsiktig väg mot införande av AI.

Medverkande

AI for Executives samlar en rad talare, såväl forskare som praktiker, i syfte att förklara AI och även beskriva den senaste utvecklingen och tänkandet. Följande talare är redan engagerade för AI for Executives-programmet och andra kommer att läggas till under de kommande veckorna. Observera att programmet kommer att ha en specifik uppsättning av talare i varje stad – exakta detaljer kommer att tillhandahållas innan programmet börjar.

Scroll to Top